filter_env_cc   xtlang


Defined in:  https://github.com/digego/extempore/tree/v0.8.9/libs/core/instruments/analogue_midi.xtm

Implementation

(bind-func filter_env_cc
 (lambda ()
  (let ((val 0.0:f)
     (envlgth 1.0:f)
     (fenv (vector_ref 0.0:f 0.0 1.0 0.0)))
   (lambda (inst offset:i32 cc:i32 value:i32)
    ;; (println 'filter_cc cc value)
    (set! val (/ (i32tof value) 127.0))
    (cond ((= cc (+ offset 0)) ;; filter env attack
        (vset! fenv 0 (* val 127.0))
        (set_filter_env inst (* envlgth (vref fenv 0)) (* envlgth (vref fenv 1)) (vref fenv 2) (* envlgth (vref fenv 3))))
       ((= cc (+ offset 1)) ;; filter env decay
        (vset! fenv 1 (* val 127.0 10.0))
        (set_filter_env inst (* envlgth (vref fenv 0)) (* envlgth (vref fenv 1)) (vref fenv 2) (* envlgth (vref fenv 3))))
       ((= cc (+ offset 2)) ;; filter env sustain
        (vset! fenv 2 val)
        (set_filter_env inst (* envlgth (vref fenv 0)) (* envlgth (vref fenv 1)) (vref fenv 2) (* envlgth (vref fenv 3))))
       ((= cc (+ offset 3)) ;; filter env release
        (vset! fenv 3 (* val 127.0 50.0))
        (set_filter_env inst (* envlgth (vref fenv 0)) (* envlgth (vref fenv 1)) (vref fenv 2) (* envlgth (vref fenv 3))))
       ((= cc (+ offset 4))
        (set! envlgth (* 127.0 val))
        (set_filter_env inst (* envlgth (vref fenv 0)) (* envlgth (vref fenv 1)) (vref fenv 2) (* envlgth (vref fenv 3))))
       ((= cc (+ offset 5)) ;; filter env amt (frq)
        (set_filter_env_amt inst (frq_from_val val)))
       ((= cc (+ offset 6)) ;; follow note frq (%) i.e. (+ cutoff (* frequency value))
        (set_filter_env_follow_frq inst val))
       ((= cc (+ offset 7)) ;; follow amp i.e. (+ cutoff (* amplitude value))
        (set_filter_env_follow_amp inst val)))))))


Back to Index

Similar Entries

 • Cconj    xtlang
 • Ccos    xtlang
 • Ccosh    xtlang
 • Ccot    xtlang
 • Ccoth    xtlang
 • Ccsc    xtlang
 • Ccsch    xtlang
 • MCC    xtlang
 • PARAM_FILTER_FRQ    scheme
 • PARAM_FILTER_FRQ    scheme
 • PARAM_FILTER_FRQ    scheme
 • PARAM_FILTER_RES    scheme
 • PARAM_FILTER_RES    scheme
 • PmEvent_cc_p    xtlang
 • amp_pitch_env_cc    xtlang
 • analogue_cc    xtlang
 • call/cc    scheme
 • cc0    scheme
 • cc1    scheme
 • cc2    scheme
 • cc3    scheme
 • cc4    scheme
 • cerberus_amp_pitch_env_cc    xtlang
 • cerberus_cc    xtlang
 • cerberus_delay_cc    xtlang
 • cerberus_extras_cc    xtlang
 • cerberus_filter_cc    xtlang
 • cerberus_filter_env_cc    xtlang
 • cerberus_flanger_cc    xtlang
 • cerberus_get_filtertype    xtlang
 • cerberus_lfo1_cc    xtlang
 • cerberus_lfo2_cc    xtlang
 • cerberus_lfo3_cc    xtlang
 • cerberus_lfo4_cc    xtlang
 • cerberus_main_cc    xtlang
 • cerberus_matrix_cc    xtlang
 • cerberus_osc1_cc    xtlang
 • cerberus_osc2_cc    xtlang
 • cerberus_osc3_cc    xtlang
 • cerberus_osc4_cc    xtlang
 • cerberus_reverb_cc    xtlang
 • cerberus_sub_noise_cc    xtlang
 • cpShapeFilterNew    xtlang
 • delay_cc    xtlang
 • dl_filter1_frq    xtlang
 • dl_filter1_frq    xtlang
 • dl_filter1_frq_scale    xtlang
 • dl_filter1_frq_scale    xtlang
 • dl_filter1_res    xtlang
 • dl_filter1_res    xtlang
 • dl_filter1_type    xtlang
 • dl_filter1_type    xtlang
 • dl_filter2_frq    xtlang
 • dl_filter2_frq    xtlang
 • dl_filter2_frq_scale    xtlang
 • dl_filter2_frq_scale    xtlang
 • dl_filter2_res    xtlang
 • dl_filter2_res    xtlang
 • dl_filter2_type    xtlang
 • dl_filter2_type    xtlang
 • env-wrap    xtlang
 • envelope-segments    xtlang
 • envelope-segments    xtlang
 • envelope_c    xtlang
 • extras_cc    xtlang
 • filter    scheme
 • filter    scheme
 • filter    xtlang
 • filter_cc    xtlang
 • filter_input    xtlang
 • filter_inputs    xtlang
 • filter_lwork    xtlang
 • filter_output    xtlang
 • filter_outputs    xtlang
 • filter_prework    xtlang
 • filter_rate    xtlang
 • filter_work    xtlang
 • flanger_cc    xtlang
 • get_amp_env    xtlang
 • get_analogue_synth_cc_name    xtlang
 • get_filter_env    xtlang
 • get_filtertype    xtlang
 • get_pitch_env    xtlang
 • impc:ir:compile:make-closureenv    scheme
 • impc:ir:compile:make-env    scheme
 • impc:ir:make-struct-str-env    scheme
 • impromptu_envs    scheme
 • init_env_map    xtlang
 • lfo1_cc    xtlang
 • lfo2_cc    xtlang
 • lfo3_cc    xtlang
 • lfo4_cc    xtlang
 • main_cc    xtlang
 • make-envelope    xtlang
 • make-environment    macro
 • matrix_cc    xtlang
 • mcc    macro
 • midi-cc    scheme
 • midi_cc    xtlang
 • midi_cc    xtlang
 • midi_cc    xtlang
 • midi_cc    xtlang
 • osc1_cc    xtlang
 • osc2_cc    xtlang
 • osc3_cc    xtlang
 • osc4_cc    xtlang
 • reverb_cc    xtlang
 • rtmidi_default_callback:RtMidiCCallback    xtlang
 • send-midi-cc    scheme
 • set_amp_env    xtlang
 • set_dl_envs    xtlang
 • set_dl_filter    xtlang
 • set_filter    xtlang
 • set_filter_env    xtlang
 • set_pitch_env    xtlang
 • shader_setup_convolution_filter    xtlang
 • shader_update_envmap    xtlang
 • sub_noise_cc    xtlang
 • succ    scheme
 • sys_env_delete    xtlang
 • sys_env_get    xtlang
 • sys_env_set    xtlang
 • xtm_envmap_as_skybox    xtlang
 • xtm_envmap_init    xtlang
 • xtm_envmap_weight    xtlang